دسته: قضا و قدر

0

صلاح من در این است

حضرت آیت الله العظمی احمد مجتهدی تهرانی: من عرف قدری و ربوبیتی فلا یتهمنی فی الرّزق؛ کسی که قضا و قدر من را بشناسد، بفهمد که به این دادم و به او ندادم برای...