دسته: قرآن

0

بعضی زنها دو قلب دارند!

آیاممکن است زن دوقلب داشته باشد؟؟ بله، این موضوع را قرآن ثابت کرده. درجلسه ای که عده زیادی از دانشجو‌یان شرکت داشتند استاد از فصاحت و بلاغت و دقت قرآن سخن می گفت که...