دسته: خانواده

0

خانه منظم یا درهم و برهم

خانۀ مرتب از جهاتی بر یک خانۀ در هم و بر هم برتری دارد. ۱٫ نظم و ترتیبِ مخصوص، به منزل صفا و رونق و زیبایی می بخشد. تماشای تکراری خانه، نه تنها موجب...

0

نیت ازدواج

پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس با زنی، به خاطر قدرتش ازدواج کند، خداوند، جز بر خواری او نمی افزاید. و هر کس با زنی، به خاطر...